Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
Jsem DEVÁŤÁK!
26.10.2021

Aktuálně DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SZŠ a VOŠZ ZLÍN. Již 26.11.2021 ON-LINE.  Více info ZDE.

Ošetřovné
26.10.2021

Ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (karanténa třídy): čtěte zde

 

Ošetřovné v době podzimních prázdnin: čtěte zde

 

Prosíme rodiče, aby si tiskopis „žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení" vytiskli, vyplnili část B a po ukončení karantény poslali po dítěti třídní učitelce.

Tiskopis bude potvrzen v kanceláři školy a vrácen prostřednictvím dítěte zákonnému zástupci, který ho předá zaměstnavateli.

   

Tiskopis ke stažení:   Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení

 

 

Hurá do ZOO
8.10.2021

Formulář

Průběžné výsledky

Bakaláři

Školní e-mail

Moodle

Naše florbalová akademie

Centrum dramatické výchovy

Mapa webu
A
A
A

Individuální vzdělávání

Vloženo: 7.4.2020 | Zobrazeno: 1152x
Naše škola nabízí „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je systém individuálního (domácího) školního vzdělávání žáků, který představuje v podmínkách českého školství jednu z alternativních edukačních koncepcí. Je určena žákům, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

 

Individuální vzdělávání

(informace pro zájemce)


 

Naše škola nabízí „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je systém individuálního (domácího) školního vzdělávání žáků, který představuje v podmínkách českého školství jednu z alternativních edukačních koncepcí. Je určena žákům, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

 

Mentorem, který bude poskytovat odbornou pomoc škole, rodičům i žákům, je Mgr. Petr Kořenek, ředitel školy.


S žákem spolupracuje v konkrétním předmětu určený vyučující, včetně konzultací prostřednictvím prostředí Microsoft Teams.

 

Individuálně vzděláváni žáci se mohou zúčastňovat všech akcí školy organizovaných pro příslušný věkový stupeň. Škola organizuje pololetní a závěrečné přezkoušení žáků. Velkou předností individuálního vzdělávání je individuální forma výuky, která umožňuje výrazně se přizpůsobit potřebám dítěte. Rodič je s dítětem ve stálém kontaktu a díky tomu se i lépe rozvíjí individuální komunikační schopnosti dítěte. Individuální vzdělávání má i tu výhodu, že lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje.


 

Postupujeme dle současné legislativní úpravy, která umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.


O povolení individuálního (domácího) vzdělávání rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka (pro navázání komunikace postačí prostá mailová žádost na skolaluh@skolaluh.cz), následně bude zasálána žádost.


Z důvodu zachování kvality poskytované podpory je počet žáků v individuálním vzdělávání regulován.


 

Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,

e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,

f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedení v §27 odst. 1 ŠZ

g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,

h) vyjádření školského poradenského zařízení.


Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání (závažnost důvodů pro individuální vzdělávání posuzuje výhradně ředitel příslušné školy, a to v rámci správního řízení), pokud jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání.


Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.,

 

Individuální vzdělávání neznamená, že se vzdělávací systém a stát vzdává hodnocení kvality vzdělávání a odpovědnosti za výstup. Individuální vzdělávání je forma vzdělávání, přesto si stát nechává určité kontrolní mechanismy (např. kontrolní činnost ČŠI). Škola garantuje principiální požadavek, že žáci budou vzděláváni v souladu se standardem základního vzdělávání platným v ČR, je zodpovědná za to, že poskytne rodičům metodickou pomoc při vzdělávání. Vše ostatní je v kompetencích zákonných zástupců.

 

Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka, pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené školským zákonem, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo na žádost zákonného zástupce žáka.

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb, které škola nabízí zdarma.

 

Mgr. Petr Kořenek, ředitel školy

 

Více na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-a-doporuceni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-tělovýchovy-k-individuálnímu-vzdělávání-žáků-v-základní-škole