Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
Konzultační hodiny pro žáky, rodiče a vyučující
13.9.2021

VÝCHOVNÝ PORADCE, SPECIÁLNÍ PEDAGOG, ŠKOLNÍ PSYCHOLOG, METODIK PREVENCE

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ – ŠKOLNÍ DRUŽINA
9.9.2021

info

Seznam sešitů pro II. stupeň 2021/ 2022
1.9.2021

zde

Údaje k platbám za školní družinu, kroužky, výlety, tábory, sešity, VV...
24.8.2021

zde

Bakaláři

Školní e-mail

Moodle

Naše florbalová akademie

Centrum dramatické výchovy

Mapa webu
A
A
A

Školní jídelna


 


Pokyny pro stravování CIZÍCH STRÁVNÍKŮ A RODIČŮ NEMOCNÝCH DĚTÍ

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje jsme nuceni přistoupit na tyto změny ve stravování:

Do školy a školní jídelny je zákaz vstupu osobám vykazujícím infekční onemocnění!

 

Výdej a konzumace obědů ve školní jídelně – bude probíhat jen ve stanovený čas a to od 10:50 do 11:15 hodin!

Po tomto čase nebude možný vstup do školní jídelny z hygienických  důvodů. Proto prosíme dodržujte stanovený čas!!!

 

Rodiče nemocných dětí si mohou první den nemoci oběd vyzvednout ve stanovený čas.  Další dny nemoci je potřeba obědy odhlásit!

 

Možnosti stravování:

Zakoupení jednorázového obalu při odnesení pokrmu domů:

hlavní jídlo + polévka =                 9 Kč

hlavní jídlo + polévka + salát =   10 Kč

 

Odnesení pokrmu ve vlastním jídlonosiči – vydaný pokrm na tácku si strávník odnese na vyhrazený prostor, kde si ho sám přeloží do svého jídlonosiče.

 

Tácek s použitým nádobím odnese do umývárny.

 

Konzumace jídla ve školní jídelně na vyhrazeném místě.

 

 

Vedoucí školní jídelny: Eva Čalová

Ředitel školy: Mgr. Petr Kořenek  

Dne 31. srpna 2020                  


 

 

Kontakty (paní Čalová - vedoucí jídelny):

737 009 273

571 431 794 

jidelna@skolaluh.cz


 

Informace o zpracování osobních údajů při zajištění stravování GDPR

(Velikost: 19.85 kB)


Stravování v ZŠ Vsetín, Luh 1544

Školní jídelna je školským zařízením ve smyslu zákona 561/2004 sb., v platném znění.

Školní stravování se řídí novelou  463/2011, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování,

ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. zařazuje kategorie strávníků podle věku dětí:

 

Činnost školní jídelny zahrnuje:

 

 • stravování žáků – obědy
 • závodní stravování zaměstnanců
 • stravování důchodců – bývalých zaměstnanců
 • stravování cizích osob v rámci doplňkové činnosti
 • stravování účastníků mimořádných akcí konaných ZŠ (v rámci doplňkové činnosti)

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Přihlášení žáků ke stravování – na základě přihlášky ke školnímu stravování, kterou je možno vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

Předpokladem zahájení stravování je úhrada zálohy ve stanovené výši a zakoupení čipu v hodnotě 100,-- Kč.  Úhrada za čip se provádí v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Čip slouží po celou dobu školní docházky. Při ukončení stravování je možné čip vrátit a záloha 100,-- Kč bude strávníkovi vrácena (za předpokladu, že čip nebude viditelně poškozen).

V případě ztráty čipu bude strávníkovi vydán nový, a to opět za úhradu 100,-- Kč (v hotovosti).

 

 

Kategorie:                                                                      Cena obědu:

děti ve věku 7 – 10 let včetně                                  24,-- Kč

děti ve věku  11- 14 let včetně                                 26,-- Kč

děti ve věku od 15 let a starší                                  28,-- Kč

cizí strávníci                                                                  65,-- Kč

 

Cena obědů u dětí je stanovena dle věku, kterého dítě dosáhne ve školním roce.

To znamená od 1. 9. do 31. 8. daného školního roku.

 

 

ČAS VÝDEJE OBĚDŮ

 

!!!! V době, kdy jsou na jídelně přítomni žáci školy, nelze z hygienických důvodů vydávat stravu do jídlonosičů !!!!

 

ŽÁCI PŘÍTOMNÍ ve škole:

11.45 – 13.45 hodin

Z hygienických důvodů nelze stravu vynášet mimo školní jídelnu.

 

 

Výdej do jídlonosičů pro NEMOCNÉ ŽÁKY:

11.20 - 11.40

12.15 - 12.30

13.15 - 13.30

Nárok na oběd do jídlonosiče je pouze v 1. den nemoci dítěte.

Obědy dalších dnů, kdy pokračuje nemoc, musí rodiče odhlásit. Pokud takto neučiní, oběd propadne bez finanční náhrady.

 

Výdej do jídlonosičů pro CIZÍ STRÁVNÍKY:

11.20 – 11.40 hodin / do jídlonosičů

11.00 – 11.40 hodin / na místě ve ŠJ (přičemž v 11.40 se prostory školní jídelny musí pustit)

ÚHRADA STRAVNÉHO

 

 1. inkasem
 2. složenkou

Přednost mají úhrady sporožirem a inkasem. Složenkou lze platit jen ve výjimečných případech.

Žádáme rodiče o zřízení účtu a vyřízení svolení k inkasu (po domluvě s vedoucí školní jídelny).

 

 

Stravné se platí dopředu:

Na začátku školního roku musí být stravné zaplaceno do konce srpna a doklad o zaplacení musí být předložen v kanceláři školní jídelny. Pokud takto není učiněno, nemůže být stravování od 1. září zahájeno. Čip nebude aktivován.

 

 

V průběhu školního roku se platí následovně:

Platby z účtů se strhávají vždy k 15. dni v měsíci. To znamená, že například k 15. září se hradí dopředu měsíc říjen, atd.

 

Platba složenkou:

Strávník obdrží složenku obvykle 15. den v měsíci. V ojedinělých případech o den nebo dva dny později.

Zaplacením této složenky jsou předplaceny obědy na příští měsíc.

Složenka musí být uhrazena nejpozději 23. den v měsíci. Tento termín je nutné dodržovat.

 

POKUD NEBUDE PLATBA PŘIPSÁNA NA ÚČET ŠJ DO POSLEDNÍHO DNE V MĚSÍCI, DOJDE K ZABLOKOVÁNÍ ČIPU A STRAVA NEBUDE OD 1. DNE NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE VYDÁNA AŽ DO DOBY PŘEDLOŽENÍ DOKLADU O ZAPLACENÍ V KANCELÁŘI ŠJ (ČIP BUDE ZABLOKOVÁN).

 

 

 !! Každý rodič je povinen kontrolovat úhradu stravného sám, není v silách školní jídelny je o této skutečnosti informovat !!

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

 

Nejpozději den předem – do 12.00 hodin.

 

Způsob odhlašování:

 

 • telefonicky: 571 431 794, 737 009 273 (v době od 7:00 – 12:00)
 • na terminálu, který je umístěn ve ŠJ
 • osobně v kanceláři ŠJ
 • na internetových stránkách skolaluh.cz v menu pod „školní jídelnou“ (každý strávník si v kanceláři školní jídelny může vyžádat přihlašovací jméno a heslo k přístupu do aplikace iCanteen).

 

 

Vedoucí provozu školní jídelny :            Eva Čalová

Hlavní kuchařka :                                      Zdenka Filáková

 

Případné dotazy, náměty, připomínky, návrhy či jiná sdělení můžete psát na mail ŠJ –    jidelna@skolaluh.cz