Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
Prosincové akce
30.11.2022

Soutěž Vánoční okno
29.11.2022

info

Bakaláři

Školní e-mail

Moodle

Naše florbalová akademie

Centrum dramatické výchovy

Mapa webu
A
A
A

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Vloženo: 18.2.2022 | Zobrazeno: 1400x
Doba zápisu na Základní škole Vsetín, Luh 1544: úterý 5. 4. 2022 (10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00), středa 6. 4. 2022 (10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00).

Pokud se nezmění epidemiologická situace, je možnosti osobní přítomnosti zákonných zástupců s budoucím školákem.

 

 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

 • V případě zhoršení epidemiologické situace a vyhlášení opatření k zamezení šíření koronavirové epidemie se zápis uskuteční pouze formálně podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 • V případě využití bezkontaktního způsobu přihlášení dítěte k zápisu je potřeba údaje v přihlášce doložit kopií rodného listu dítěte a doložením vyplněného vzorového souhlasu s tímto zpracováním osobních údajů.
  Kopie rodného listu dítěte bude použita výlučně za účelem ověření totožnosti dítěte v řízení o přijetí dítěte do základního vzdělávání. Ihned po ověření údajů v přihlášce škola uvedené dokumenty skartuje.
 • Využije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení bez doložení uvedených dokladů, bude vyzván k doplnění či předložení těchto dokladů osobně k nahlédnutí. Zákonný zástupce není povinen využít bezkontaktní způsob přihlášení.
 • Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, bude muset podat přihlášku osobně předáním ve škole s tím, že rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce bude muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce.
 • V případě žádosti o odklad povinné školní docházky by rodiče postupovali obdobně s tím, že nemusí vyplňovat dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku. Zprávu ze školského poradenského zařízení (PPP/SPC) a od pediatra by vhodili spolu s žádostí o OPŠD (odložení povinné školní docházky) do schránky. Pokud nebudou mít tyto dokumenty fyzicky k dispozici v době zápisu, učinili by tak v běžném termínu, tj. do 31. 5. 2022.
 • Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
 • Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
 •  a) osobní podání - předáním ve škole při zápisu,
 •  b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 •  c) poštou,
 •  d) do datové schránky školy,
 •  e) vhozením do klasické poštovní schránky u vstupu do školy.

 

 • V měsíci červnu uspořádáme setká­ní se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím pro­gramem, učiteli a prostory školy (motivační část zápisu).

 

Mgr. Petr Kořenek, v.r.

ředitel školy


Oznámení o zápisu do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023

 

Podle ustanovení § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o před­školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamují ředitelé základních škol zřizovaných městem Vsetín místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

 

Doba zápisu

Základní škola Vsetín, Luh 1544

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876               Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436              Základní škola Vsetín, Trávníky 1217

stanovují dobu zápisu k základnímu vzdělávání takto:

 

Úterý 5. 4. 2022  10:00 – 12:00    14:00 – 16:00

Středa 6. 4. 2022  10:00 – 12:00   14:00 – 16:00

 

 

Základní škola INTEGRA Vsetín stanovuje dobu zápisu k základnímu vzdělávání takto:

v pondělí 4. dubna 2022 od 8:30 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin

             

V termínu od 4. do 22. dubna mohou rodiče podávat přihlášky k zápisu dětí bezkontaktním způsobem.  


                                                                                                                                               

Místo zápisu

Místem zápisu k základnímu vzdělávání je příslušná základní škola.

 

Organizace zápisu

1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné šk. docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalen­dářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (ustanovení § 36 odst. 4 platného školského zákona). 

 

2. Žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku základního vzdělávání si mohou zákonní zástupci dětí vytvořit a zaregistrovat dítě k zápisu na zapis-zs-vsetin.cz od 1. března do 30. března 2022.

 

3. Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni dodržet při zápisu aktuální epidemiologická opatření a mohou si zvolit bezkontaktní způsob zápisu, s tím k přihlášce jsou povinni připojit kopii rodného listu dítěte a souhlas se zpraco­váním osobních údajů. V případě nevyužití bezkontaktního způsobu, rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.

 

4. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2016. Dítě narozené od 1. září 2016 do 30. června 2017 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2016 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do června 2017 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

5. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve škol­ském rejstříku.

 

6. Rodiče (zákonný zástupce) mají právo zvolit pro žáka jinou než spádovou školu. V tomto případě zákonný zástupce přihlásí dítě k zápisu na vybrané základní škole. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendář­ního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Školské obvody spádových ZŠ na území města Vsetín jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Vsetín
č. 3/2018 z 23. dubna 2018.   

 

Školské obvody jednotlivých spádových základních škol se stanovují takto:

 

 1. Základní škola Vsetín, Luh 1544

ULICE: Červenka, Dlúhé, Hanžlov I, Hanžlov II, Havlíčkova, Jasenice, Jasenická, Kobzáňova, Luh, Malý Skalník, Na Kamencoch, Na Stráni, Nad Kovárnou, Nová cesta, Pod Strání, Smetanova od řeky Bečvy ke křižovatce u Růžič­ků, Stará cesta, Sušilova, Svornosti, Šibeňák, Terasy, Tichá, U Koupaliště, U Skláren, Velký Skalník, Za Díly,
Za Zastávkou, Zbrojovácká.

 

 1. Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Na základě dohody města Vsetín a obcí Ústí a Janová o vytvoření společného školského obvodu základní školy se stanovuje část společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, následovně:

ULICE: Dětská, Generála Klapálka, Hluboké, Horská, Lesní, Lidická, Luční, Na Plavisku, Nad Školou, Nádražní, náměstí Svobody, Nemocniční, Nepřejov, Ohrada, Ruská, Slovenská, Smetanova od ulice Svárov po řeku Bečvu, Svárov č. p. 1080, Turkmenská, Tyršova, U Bečvy, U Hřiště, U Huti, U Splavu, Žerotínova.

 

 1. Základní škola Vsetín, Rokytnice 436

ULICE: Amerika, Benátky, Janišov, Korejská, Krátká, Machalův Dvůr, Michala Urbánka, Moskva, Na Dolansku,
Na Hrázi, Na Lapači, Na Rovině, Na Rybníkách, Okružní, Pod Bečevnou, Pod Žamboškou, Poschla č. p. 2083, Příčná, Rokytnice, Sadová, Srní, Štěpánská od železniční trati k úřadu práce, U Křivačkárny, U Trati, Závise Kalandry.

 

 1. Základní škola Vsetín, Sychrov 97

ULICE: 4. května, Bratří Hlaviců, Dolní Jasenka, Hluboká cesta, Horní Jasenka, Horní náměstí, Hrbová, Jabloňová, Jasenecká, Jiráskova č. p. 409 a č. p, 1126, Mládí, MUDr. Františka Sovy, Na Kopečku, Na Vyhlídce, Na Výsluní,
Na Výšině, Nad Zámkem, Palackého, Plotky, Pod Babykou, Pod Pecníkem, Pod Vršky, Pod Zakopaniců, Podsedky, Příkrá, Radniční, Rodinná, Strmá, Sychrov, Trnková, Za Zámkem, Zahrádky.

 

 1. Základní škola Vsetín, Trávníky 1217

Na základě dohody města Vsetín a obce Malá Bystřice o vytvoření společného školského obvodu základní školy se stanovuje část společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Vsetín, Trávníky 1217, následovně:

ULICE: Bobrky, Dělnická, Dolní náměstí, Družby, Družstevní, Duhová, Dukelská, Hlásenka, Jiráskova s výjimkou
č. p. 409 a č. p. 1126, Josefa Sousedíka, Konečná, Lázky, Matouše Václavka, Mostecká, Na Příkopě, Ohýřov, Poschla č. p. 2082, Potůčky, Semetín, Smetanova od kruhového objezdu u SBD po ulici Svárov, Svárov, Školní, Štěpánská od kruhového objezdu u Sokolovny k železniční trati, Tataláky, Těšíkov, V Zahrádkách, Václavkova, Veselá, Vesník, Zahradní, Zelená.

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.