Pokud víš o spolužákovi, kterému je ve škole ubližováno, můžeš zcela anonymně sdělit jméno takové osoby prostřednictvím internetové aplikace a zabránit tak rozvíjející se šikaně na samém začátku. Po kliknutí na odkaz www.nntb.cz, tlačítko JSEM STUDENT a tlačítko VYHLEDEJ ŠKOLU zadej celý název "Základní škola Vsetín, Luh 1544, klikni na tlačítko POKRAČOVAT, vyplň požadované údaje a klikni na ODESLAT. Odpovědné osoby na škole se začnou upozorněním neprodleně zabývat.

 

Schránka důvěry na odkazu

 

SCHRÁNKA DŮVĚRY
Kotva
NEPŘEHLÉDNĚTE
TÁBOR LEDNICE 2024
26.2.2024

info

Předškolní šikulky ze školky
15.2.2024

více info + přihláška

Jsem deváťák!
10.1.2024

aktuální info

Bakaláři

Pokladna

Školní e-mail

Moodle

Florbalová akademie

Školní televize a časopis

Školní knihovna

Mapa webu
A
A
A

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Vloženo: 28.2.2023 | Zobrazeno: 1842x

Doba zápisu na Základní škole Vsetín, Luh 1544 se stanovuje:

Úterý 4. 4. 2023  10,00 – 12,00 14,00 – 16,00
Středa 5. 4. 2023 10,00 – 12,00 14,00 – 16,00

 

Registraci k zápisu můžete provést od 1. do 31. 3. 2023 zde:

 www.zapis-zs-vsetin.cz

 

 

Organizace zápisu

 1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.dubna do 30. dubna kalen­dářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (ustanovení § 36 odst. 4 platného školského zákona).
 2. Žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku základního vzdělávání si mohou zákonní zástupci dětí vytvořit a zaregistrovat dítě k zápisu na zapis-zs-vsetin.cz od 1.března - 30. března 2023.
 3. Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni dodržet při zápisu aktuální epidemiologická opatření a mohou si zvolit bezkontaktní způsob zápisu, s tím k přihlášce jsou povinni připojit kopii rodného listu dítěte a souhlas se zpraco­váním osobních údajů. V případě nevyužití bezkontaktního způsobu, rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
 4. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2017. Dítě narozené
  od 1. září 2017 do 30. června 2018 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2017 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do června 2018 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 5. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve škol­ském rejstříku.
 6. Rodiče (zákonný zástupce) mají právo zvolit pro žáka jinou než spádovou školu. V tomto případě zákonný zástupce přihlásí dítě k zápisu na vybrané základní škole. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendář­ního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

 

 

Školské obvody jednotlivých spádových základních škol se stanovují takto:

 

Základní škola Vsetín, Luh 1544

ULICE: Červenka, Dlúhé, Hanžlov I, Hanžlov II, Havlíčkova, Jasenice, Jasenická, Kobzáňova, Luh, Malý Skalník,Na Kamencoch, Na Stráni, Nad Kovárnou, Nová cesta, Pod Strání, Smetanova od řeky Bečvy ke křižovatce u Růžič­ků, Stará cesta, Sušilova, Svornosti, Šibeňák, Terasy, Tichá, U Koupaliště, U Skláren, Velký Skalník, Za Díly,
Za Zastávkou, Zbrojovácká.

 

 

Konzultace s možností prohlídky školy pro budoucí žáky 1. tříd

22. 3. 2023 od 14,00 do 15,00 hod.

23. 3. 2023 od 15,00 do 16,00 hod.

 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

 • V případě nenadálé a mimořádné situace se zápis může uskutečnit pouze formálně podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole (bylo by oznámeno).
 • V případě využití bezkontaktního způsobu přihlášení dítěte k zápisu je potřeba údaje v přihlášce doložit kopií rodného listu dítěte a doložením vyplněného vzorového souhlasu s tímto zpracováním osobních údajů.
 • Kopie rodného listu dítěte bude použita výlučně za účelem ověření totožnosti dítěte v řízení o přijetí dítěte do základního vzdělávání. Ihned po ověření údajů v přihlášce škola uvedené dokumenty skartuje.

 

Využije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení bez doložení uvedených dokladů, bude vyzván k doplnění či předložení těchto dokladů osobně k nahlédnutí. Zákonný zástupce není povinen využít bezkontaktní způsob přihlášení.

 

 • Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, bude muset podat přihlášku osobně předáním ve škole s tím, že rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce bude muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce.
 • V případě žádosti o odklad povinné školní docházky by rodiče postupovali obdobně s tím, že nemusí vyplňovat dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku. Zprávu ze školského poradenského zařízení (PPP/SPC) a od pediatra by vhodili spolu s žádostí o OPŠD (odložení povinné školní docházky) do schránky. Pokud nebudou mít tyto dokumenty fyzicky k dispozici v době zápisu, učinili by tak v běžném termínu, tj. do 31. 5. 2023.
 • Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

 

 • Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

a) osobní podání - předáním ve škole při zápisu

    (lze vyplnit při příchodu s pracovníkem školy)

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

    (nelze jen poslat prostý email!)

c) poštou

d) do datové schránky školy

e) vhozením do klasické poštovní schránky u vstupu do školy

 

 

 

 

 • V měsíci červnu uspořádáme setká­ní se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím pro­gramem, učiteli a prostory školy.

 

Mgr. Petr Kořenek, v.r.

ředitel školy

 

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Informace k zápisu

Oznámení o zápisu

  Poučení ke správnímu řízení

GDPR

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.